Język rosyjski - jrosyjski.pl

Darmowy kurs

Zapraszamy na darmowy kurs języka rosyjskiego od podstaw.

Gazety i czasopisma po rosyjsku

Почему люди читают газеты? - dlaczego ludzie czytają gazety?

Исследования выяснили, почему люди читают газеты и в чем причина предпочтения бумажных СМИ перед другими медиа.

Badania pokazały dlaczego ludzie czytają gazety i w czym tkwi pierwszeństwo gazet nad innymi środkami masowej informacji.

Самые важные факторы, которые требуют читатели новостей: - najważniejsze czynniki, jakich potrzebują ( wymagają) czytajacy wiadomości:

 • Получение новых знаний - zdobycie nowych wiadomości

 • Ощущение причастности читателя к своему миру - doznanie związku (współudziału) czytającego ze swoim światem

 • Информацию: люди ищут новости и информацию о событиях - informacji, ludzie szukają wiadomości i informacji o wydarzeniach

 • Возможность скоротать время в перерывах (например, в трамвае), на отдыхе - możliwość skrócenia czasu przerwy (na przykład w tramwaju), podczas odpoczynku

 • Возможность быть в курсе событий, просмотрев заголовки - możliwość bycia w środku informacji, przeglądając tytuły

 • Пополнение профессиональных знаний при помощи специальных приложений к газете -uzyskanie profesjonalnej wiedzy przy pomocy specjalnych dodatków do gazety

 

 

Исследование - badanie

Исследователь - badacz

Средство массовой информации

Środek masowej informacji

фактор

Czynnik, faktor

Читатель

czytelnik

Читательница

czytelniczka

Читать

czytać

знание

wiedza

причастность

Związek, współudział, uczestnictwo

Информация - informacja

 • газетная информация - informacja prasowa

 • Избыточная информация - nadmiar informacji

 • Избыток -nadmiar, nadwyżka

 • Получить информацию - otrzymać informację

 • Дать информацию -udzielić informacji

Событие /события - Zdarzenie, wydarzenie/ zdarzenia, wydarzenia

 • Международные события - wydarzenia międzynarodowe

Заголовок

Nagłówek, tytuł

 

Podział gazet

общенациональные газеты

gazety ogólnonarodowe

 

 

 

региональные газеты - gazety regionalne

 • Областные газеты - gazety obwodowe

 • краевые газеты - gazety krajowe

 

 

 

местные газеты - gazety miejscowe

 • Городские газеты - gazety miejskie

 • районные газеты - gazety rejonowe

детские газеты

gazety dziecięce

молодёжные газеты

gazety dla młodzieży

Мужские журналы

Magazyny dla mężczyzn

Женские журналы

Magazyny dla kobiet

Gazety i czasopisma po rosyjsku | Słownik rosyjski i słownictwo rosyjskie

Авто и мото журналы

Magazyny o tematyce samochodowej

 

 

 

 

 

 

газеты по тематике - gazety ze względu na tematykę :

 • Деловые газеты - gazety służbowe

 • Общеполитические газеты- gazety ogólnopolityczne

 • Рекламноинформационные газеты- gazety reklamowo- informacyjne

 • Развлекательные газеты- gazety rozrywkowe

 • смешанные газеты- gazety mieszane

 • развлекательная пресса - prasa rozrywkowa

Ежедневные газеты

Gazety codzienne

Еженедельные газеты

Gazety tygodniowe

Ежемесячные газеты

Gazety miesięczne

Специальные издания

Wydania specjalne

утренние газеты

Gazety poranne

вечерние

Gazety wieczorne

цветные

Gazety kolorowe

чёрно-белые

Gazety czarno- białe

Количество изданий

Liczba wydań

Издаваться

Być wydawanym (ogłaszanym drukiem), wychodzić

Наименование

Nazwa

Газетный бум

Bum gazetowy

Пресса развита слабо

Prasa rozwinięta słabo

Увеличить количество изданий

Zwiększyć liczbę wydań

Приложение

Dodatek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жанры газет - rodzaje gazet

Очерк - zarys

 • спортивный очерк-zarys sportowy

 • научный очерк- zarys naukowy

 • социально-экономические очерки - zarysy społeczno- ekonomiczne

научно-популярные эссе

Eseje naukowo-popularne

социально-политические диалоги

Dialogi społeczno-polityczne

социальные портреты современников

portrety społeczne ludzi wspólczesnych

проблемные социальные критические репортажи

Problemowo-społeczno-krytyczne reportarze

аналитические интервью

 

Wywiady analityczne

Информационные жанры- gatunki informacyjne

 • Газетная заметка - это самый распространенный информационный жанр -notatka w gazecie- jest to najbardziej rozpowszechniony rodzaj informacji

 • Газетная заметка сообщает о важном факте, событии общественной жизни - notatka w gazecie informuje o ważnym fakcie, wydzarzeniach życia społecznego

 • Основные черты газетной заметки : - główne cechy notatki w gazecie:

 • сжатость изложения - zwięzłość (krótkość) streszczenia

 • Отвечает читателям на вопросы: - odpowiadają czytającemu na pytania:

 • что, где, когда? Co , gdzie, kiedy?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Интервью - wywiad

 • Этот жанр представляет собой беседу журналиста с одним или несколькими лицами -ten gatunek przedstawia rozmowę dziennikarza z jedną lub kilkoma osobami.

 • Беседa - rozmowa

 • Как и другие информационные жанры, интервью должно быть:- jak i inne gatunki informacyjne wywiad powinien być:

 • Злободневным - aktualnością

 • Злободневность -aktualność

 • должно отличаться целеустремлённостью -powinien wyróżniać się ukierunkowaniem

 • целеустремлённость - ukierunkowanie

 • деловитостью -rzeczowością (konkretnością)

 • деловитость - rzeczowość

 • Интервью может играть даже роль официального политического документа, если его даёт журналисту крупный политический деятель, глава правительства, президент -wywiad może być uznany za oficjalny dokument polityczny jeśli udziela go(wywiad) wielki przywódca polityczny, głowa rządu lub prezydent

 • играть роль - pełnić rolę

 • официальный -oficjalny

 • документ - dokument

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Репортаж - reportaż

 • Аналитические жанры - rodzaje analityczne:

 • Корреспонденция - korespondencja

 • Комментарий - komentarz

 • статья - artykuł

 • рецензия - recenzja

 • письмо - list

 • обозрение - przegląd, przekrój

 

 

 

 

 

Подписка -prenumerata

 • Месячная подписка- prenumerata miesięczna

 • Подписчик - prenumerator

 • Подписчица -prenumeratorka

 • Подписываться- prenumerować

Журналист

dziennikarz

Журналистка

dziennikarka

Журналистский

dziennikarski

Журналистика

dziennikarstwo

Корреспондент

korespondent

Корреспондентка

korespondentka

Пресс-конференция

Konferencja prasowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименования польских газет -nazwy polskich gazet

Gazety i czasopisma po rosyjsku | Słownik rosyjski i słownictwo rosyjskie

Газета Выборча

Gazeta Wyborcza

Агора

Agora

Речпосполита

Rzeczpospolita

Пульс бизнеса

Puls Bisnesu

Супер Экспресс

Super Ekspres

Пшеглонд Спортовы

Przegląd Sportowy

Пани Дому

Pani Domu

Пшияцюлка

Przyjaciółka

Най

Naj

Клаудия

Klaudia

Оливия

Oliwia

Твой Стиль

Twój Styl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© EDUCENTRUM Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć   Polecamy: WOS, Angielski, GeografiaStrony internetowe Warszawa