Język rosyjski - jrosyjski.pl

Darmowy kurs

Zapraszamy na darmowy kurs języka rosyjskiego od podstaw.

Poczta

Открытка - widokówka

Обычно на открытку наклеиваем марку, пишем наш адрес, то есть адрес отправителя а также адрес лица, к которому мы отправляем открытку, то есть адрес получателя. Потом мы пишем индекс города, в который мы эту открытку посылаем. В конце концов опускаем открытку в почтовый ящик.

Zazwyczaj na widokówkę naklejamy znaczek pocztowy, piszemy nasz adres, to znaczy adres nadawcy a także adres osoby, do której posyłamy widokówkę, to znaczy adres odbiorcy. Potem piszemy kod pocztowy miasta, do którego wysyłamy widokówkę. Na koniec wrzucamy widokówkę do skrzynki pocztowej

Наклеивать (что? Винительный падеж) - naklejać ( co? Biernik)

Наклеивать марку - naklejać znaczek

Высылать -wysłać

Письма домой приносить почтальон -listy do domu przynosi listonosz 

 

 

 

 

 

 

 

Конверт

koperta

Марка

znaczek

филателист

filatelista

Индекс

kod pocztowy

Адрес

adres

Адрес отправителя

adres nadawcy

Адрес получателя

adres odbiorcy

Открытка \ видовая открытка

widokówka

Поздравительная открытка

widokówka z pozdrowieniami

Курье́р- kurier

 

 

 • Курье́р - это человек или компания, нанимаемая для доставки сообщений, писем, иной корреспонденции, а также небольших предметов -

kurier jest to czowiek lub kompania, wynajęta dla dostawy wiadomości, listów, innej korespondencji, a także niedużych przedmiotów

корреспонденция -korespondencja

Авизо \ уведомление

awizo

Посылка

Paczka/ przesyłka

Ценная посылка

paczka wartościowa

Письмо - list  

 

 

 

 

 

 

 

 

Простое письмо

list zwykły

Заказное письмо

list polecony

Спешное письмо\ спешная почта

ekspres

Местное письмо\местная почта

List miejscowy

Доплатное письмо

List płatny przy odbiorze

Авари́йная по́чта - poczta awaryjna

 • специальный вид почтовой связи, устанавливаемой в некоторых случаях с районами, терпящими стихийное бедствие, или с экспедициями и кораблями, попавшими в катастрофу -

jest to rodzaj spcjalnej poczty, powołanej w niektórych sytuacjach, jak: rejony dotknięte klęskami żywiołowymi, lub powołanej dla ekspedycji czy statków, które ucierpiały w katastrofie.

 

Телеграмма -telegram


W w języku rosyjskim telegram jest rodzaju żeńskiego- Телеграмма

 • На почте обычно высылаем или посылаем открытки, письма, посылки -na poczcie zazwyczaj wysyłamy lub otprawiamy widokówki, listy, paczki

 • На почте мы тоже заполняем бланк -na poczcie także wypełniamy blankiet

Бланк -blankiet, formularz

Денежный бланк -pieniężny blankiet

Бланк для перевода денег - formularz dla przekazu pieniężnego

Заполнить -wypełnić

 • На почте тоже отправляем посылки -na poczcie także otprawiamy paczki

Отправить - otprawić

Посылка - przesyłka, paczka

Посылка с объявленной ценностью - przesyłka wartościowa

Бандероль -rodzaj małej przesyłki do 1 kilograma

 • Письма, открытки мы опускаем в почтовый ящик -listy i widokówki wrzucamy do skrzynki pocztowej

Опускать - wrzucić

Почтовый ящик -skrzynka pocztowa

 • На почте можно тоже совершить оплаты -na poczcie można także dokonać opłaty

Оплата - opłata

Совершить - dokonać

Почта пришла- poczta nadeszła, przyszła

Почтовое отделение- urząd pocztowy

 

Поздравительная телеграмма

telegram ozdobny

Простая \ обычная телеграмма

Telegram zwykły

Срочная телеграмма

telegram pilny

Телеграмма-молния

Telegram błyskawiczny

Телеграмму обычно даëм

telegram zazwyczaj nadajemy

Дать телеграмму

nadać telegram

Доставить телеграмму

doręczyć telegram

 

Письма, открытки, посылки можно - listy, widokówki, przesyłki można:  

 

 

Получить

otrzymać

Разносить

roznosić

Опустить

wrzucić

Бросить

wrzucić

Отправить

wysłać

Послать

Posłać, wysłać

Получить

otrzymać

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прочитай текст и постарайся его самостоятельно перевести- przeczytaj tekst i postaraj się go samodzielnie przetłumaczyć

 

Что ты думаешь о традиционной почте? Нужна она в наше время?

По моему мненю вместе с развитием технологии как Интернет или другие технические достижения, то есть мобильные телефоны, карманные компьютеры - традиционная почта утратила свое значение. Это связано, прежде всего с тем, что людям лучше и удобнее написать майла на компьютере и отправить его по электронной почте или написать смса на сотовом (мобильном телефоне, мобилке), чем пойти на почту, стоять в очереди и тратить время.

 

Według mnie wraz z rozwojem technologii jak internet i innych technicznych osiągnięć to znaczy telefonu komórkowego czy przenośnych komputerów - tradycyjna poczta utraciła swoje znaczenie. Jest to związane przede wszystkim z tym, że lepiej i wygodniej jest napisać maila na komputerze czy smsa na telefonie niż pójść na pocztę i stać w kolejce i tracić czas.

 

прочитай текст и постарайся его самостоятельно перевести- przeczytaj tekst i postaraj się go samodzielnie przetłumaczyć

 

Андрей : Привет бабушка, как ты сегодня чувствуешь себя?

Бабушка : Привет внучок. Я сегодня чувствую себя очень хорошо. Андрей у меня просьба к тебе.

Андрей : Бабушка я сделаю все, что только ты хочешь.

Бабушка : У меня просьба к тебе, чтобы ты пошëл на почту и отобрал для меня посылку. Я тебе дам моë удостоверение.

Андрей : Хорошо бабушка я сейчас пойду. А что это за посылка?

Бабушка : Моя подруга послала мне ценные веши, то есть свои семейные часы и какой-то старую очень ценную картину.

Андрей : Это будет ценная посылка?

Бабушка : Да Андрей это очень ценная посылка. Тебе надо быть осторожным когда ты будешь возвращаться домой.

 

Андрей : Cześć babciu, jak się dziś czujesz?

Бабушка : Cześć Andrzej. Dziś czuje się bardzo dobrze. Andrzej mam do ciebie prośbę.

Андрей : Babciu zrobię wszystko co tylko zechcesz.

Бабушка : Mam prośbę do ciebie, abyś poszedł na pocztę i odebrał dla mnie paczkę. Dam ci mój dowód osobisty.

Андрей : Dobrze babciu, zaraz pójdę. A co to za paczka?

Бабушка : Moja przyjaciółka wysłała mi cenne rzeczy, to znaczy swój rodzinny zegar i jakiś stary cenny obraz.

Андрей : To będzie cenna paczka?

Бабушка : Tak Andrzej, to jest bardzo cenna paczka. Musisz uważać kiedy będziesz wracał do domu.

 

Dopasuj słowa do brakujących miejsc i wstaw je odpowiedniej formie

Марка \ посыкка\почтовый ящик \получатель\ почтальон
 1. На открытку ты наклеиваешь .......................

 2. Кроме адреса отправителя пишешь адрес .......................

 3. Открытку ты опускаешь в .............................

 4. Письма , открытки домой приносить тебе .....................

 5. Кроме открыток, аисем на почте можешь отправить .............

Odpowiedzi:

 1. Марку

 2. Получателя

 3. Почтовый ящик

 4. Почтальон

 5. Посылку

 

 

 

© EDUCENTRUM Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć   Polecamy: WOS, Angielski, GeografiaStrony internetowe Warszawa