Język rosyjski - jrosyjski.pl

Darmowy kurs

Zapraszamy na darmowy kurs języka rosyjskiego od podstaw.

Podatki

Налоги – podatki

Налог / Налоги- podatek/ podatki

Нало́г — обязательный безвозмездный платёж, взимаемый органами государственной власти различных уровней с организаций и физических лиц в целях финансового обеспечения деятельности государства –podatek -obowiązkowe świadczenie pieniężne, pobierane przez związek publiczny na różnych płaszczyznach od organizacjii i osób fizycznych w celu finansowego zabezpiecznia działalności państwa.
Обязательный – obowiązkowy
Безвозмездный –nieodpłatny, bespłatny
физическое лицо – osoba fizyczna
обеспечение –zabezpieczenie
деятельность - działalność
платёж –płatność
Срок платежа
Производить платежи
Прекратить платежи
Взыскание платежей
Наложенным платежом
Платëжеспособность
Платëжеспособный
Платëжный
Temin płatności
Dokonywać wpłat
Wstrzymać wpłaty
Ściągnięcie opłat (należności)
Za pobaniem pocztowym
Wypłacalność, zdolność płatnicza
wypłacalny
płatniczy
Налоги следует отличать от сборов (пошлин), взимание которых носит не безвозмездный характер, а является условием совершения в отношении их плательщиков определенных действий – podatki należy odróżniać od cła, należność (pobieranie), których nie ma charakteru nieodpłatnego, a jawi się umową porozumienia pomiędzy płatnikami określonych działań.
Сбор –ściąganie
Сбор налогов – ściąganie podatków
пошлина – cło
обложить пошлиной –oclić , pobrać cło
пошлинный - celny
пошлинный сбор –opłata celna
пошлинные деньги –pieniądze należne za cło
условие- umowa
Взимание налогов регулируется налоговым законодательством ( налоговое право). – pobieranie podatków jest uregulowane ustawodawstwem podatkowym
     ( prawem podatkowym).
налоговое законодательство –ustawodawstwo podatkowe
налоговое право – pawo podatkowe

Налоги можнo : podatki można:

Исчислять  - obliczać
Исчислить - obliczyć
Снижать - obniżać
Снизить - obniżyć
Повышать - zwiększać
Повысить - zwiększyć
Начислять - doliczać
Начислить - doliczyć
Перечислять - wyliczać
Перечислить - wyliczyć
Взимать - ściągać
Взимание - ściąganie
Уплатить - zapłacić

Inne słowa związane z podatkami

Выводить из-под –zwalniać od
Выводить из-под налогов –zwalniać od podatków
Налоги с... – podatki od...
Налоги с граждан – podatki od obywateli
Налоги с юридических лиц – podatki od osób prawnych
налоговые льготы – ulgi podatkowe
налоговые cкидки –zniżki podatkowe
налоговая ставка- stawka podatkowa
налог на добавленную стоимтсть – podatek od wartości dodanej (VAT)
Налогообложение – opodatkowanie
Налоговые органы – organy podatkowe
Налог на потребителя – podatek na konsumenta
Потребитель -konsument
Налоговая декларация –deklaracja podatkowa
Заполнить налоговую декларацию –wypełnić deklarację podatkową
Налоговый контроль- kontrola podatkowa
Налоговая санкция – sankcja podatkowa
Налогоплательщик / плательщик налога –płatnik podatkowy
Налоговый сборщик –urzędnik skarbowy
Podatki | Słownik rosyjski i słownictwo rosyjskie

Классификация налогов - klasyfikacja podatków

Налоги в зависимости от территории подразделяются на, на которой они взимаются - podatki w zależności od terytorium dzielą się na:

общегосударственные (федеральные) налоги

podatki na rzecz państwa

региональные налоги

podatki regionalne

местные (муниципальные) налоги

podatki lokalne

В качестве объектов налогообложения могут выступать: - w zasięgu opodatkowania mogą być:


 • доходы - dochody

доход -dochód

 • прибыль - przychód

капитал - kapiał

имущество- majątek

торговые обороты - obroty targowe

расходы - wydatki

Экономические налоги - podatki ekonomiczne

 • Экономические налоги также принято разделять на прямые и косвенные -

podatki ekonomiczne także przyjęto dzielić na podatki bezpośrednie i podatki pośrednie

 • Помимо общих налогов в многих странах существуют также специальные налоговые режимы

oprócz ogólnych podatków w wielu państwach istnieją także specjalne podatkowe reżymy


Налоговая политика - polityka podatku

Налоговая система - system podatkowy

Налоговая система России - system podatkowy w Rosji

Налоговая амнистия - amnestia podatkowa

Налоговое планирование - planowanie podatkowe

Налоговая инспекция -inspekcja podatkowa

Налоговый Кодекс Российской Федерации- Kodeks podatkowy Federacji Rosyjskiej

Безналоговое государство - państwo, w którym nie ma podatków


Ко́свенный нало́г- podatek pośredni

налог на товары и услуги, устанавливаемый в виде надбавки к цене или тарифу определяемых доходом налогоплательщика - podatek od towarów i usług, ustanowiony w formie obciążeń cen lub taryf, od określonych dochodów podatnika.

 

Косвенные налоги действуют в форме- podatki pośrednie istnieją w formie:

 • акцизов- akcyz

 • универсальная акциза - uniwersalna akcyza / uniwaersalny podatek konsumpcyjny

Акциз - косвенный налог на товары или услуги - akcyza- podatek pośredni na towary i usługi.

Акциз включается в цену товара и услуги - akcyza zawarta jest w cenie towaru i usługi

 • налога с оборота - podatek obrotowy

 • таможенных пошлин - opłat celnych

таможенная пошлина -opłata celna

таможенник -celnik

Прямые налоги - podatki bespośrednie

 

налог, который взимается государством непосредственно с доходов или имущества налогоплательщика- podatek, który jest ściągany przez państwo bezpośrednio od dochodów lub od majątku podatnika

К числу прямых налогов относятся: - do podatków bezpośrednich zalicza się (należą):

 • подоходный налог- podatek dochodowy

 • налог на прибыль предприятий - podatek od zysku przedsiębiorstw

корпораций- korporacji

корпорация - korporacja

организаций - organizacji

организация -organizacja

 • налог с наследства и дарения- podatek od spadków i darowizn

дарение -dziedziczenie

право дарения - prawo dziedziczenia

наследовать -odziedziczyć, dziedziczyć

наследодатель - spadkodawca

наследник -spadkobierca

законный наследник -prawowity spadkobierca

наследница -spadkobierczyni

наследственно -dziedzicznie

дарение -darowizna

даритель -ofiarodawca

дарительница -ofiarodawczyni

дарëнный -darowany

дарить -daować, ofiarować

 • имущественный налог- podatek od majątku

© EDUCENTRUM Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć   Polecamy: WOS, Angielski, GeografiaStrony internetowe Warszawa