Język rosyjski - jrosyjski.pl

Darmowy kurs

Zapraszamy na darmowy kurs języka rosyjskiego od podstaw.

Rosyjskie piosenki - Маxим мой рай (mój raj)

Piosenki rosyjskie z tłumaczeniem i akcentami


Autor: Anna Świder

Максим мой рай – mój raj


Наверное, это мой рай

prawdopodobnie to mój raj
Искать его отражение

szukać jego odbicia
В предметах черного цвета,

w przedmiotach czarnego koloru
И слышать в голосе май.

i słyszeć w głosie maj

Наверн
ое, это мой рай

prawdopodobnie to mój raj
В лучах оконного света

w promieniach światła słonecznego
Так близко кажется небо,

tak blisko wydaje się niebo
Когда глаза цвета рай.

gdy w oczach kolor raju

И хорошо, что он не знает про такую как я,

i dobrze, że on nie zna takiej jak ja
И что в мечтах моих ванильные снежинки - зима,

i że w marzeniach mych waniliowe śnieżynki- zima
А под шагами босоногими метели и лед.

A pod bosymi stopami zamieć i lód
Он больше никогда из мыслей моих не уйдëт

nigdy wiecej nie opusci myśli mych

И мне не стыдно закричать

nie wstydzę się krzyknać
О том, что это любовь

że to miłość
Его слова на 3 минуты так прожгли мою кровь

Jego słowa na 3 minuty owładnęły mną
Я продолжаю повторять себе, что все хорошо,

staram się sobie powtarzać, że wszystko jest dobrze
Но понимаю, он мне нужен,

rozumiem , potrzebuję go
Нужен ещë.

Potrzebuje wciąż

Наверное, это мой рай

prawdopodobnie to mój raj
Бродить, срывая букеты

Błądzić, zrywając bukiety
Так их, спасая от ветра

by ochronić je od wiatru
И врать, что дарят цветы

i łudzić sie (łgać), ze dają kwiaty

Конечно, если б не ты

na pewno jesli by nie ty
Я не встречала б рассветы

nie spotkałabym poranków
Твоей холодной планеты,

twojej chłodnej planety
В которой делят мосты

na której dzielą mosty

И хорошо, что он не знает про такую как я,

i dobrze, że on nie zna takiej jak ja
И что в мечтах моих ванильные снежинки - зима,

i że w marzeniach mych waniliowe śnieżynki- zima
А под шагами босоногими метели и лед.

A pod bosymi stopami zamieć i lód
Он больше никогда из мыслей моих не уйдëт

nigdy wiecej nie opusci myśli mych

И мне не стыдно закричать

nie wstydzę się krzyknać
О том, что это любовь

że to miłość
Его слова на 3 минуты так прожгли мою кровь

Jego słowa na 3 minuty owładnęły mną
Я продолжаю повторять себе, что все хорошо,

staram się sobie powtarzać, że wszystko jest dobrze
Но понимаю, он мне нужен,

rozumiem , potrzebuję go

И хорошо, что он не знает про такую как я,

i dobrze, że on nie zna takiej jak ja
И что в мечтах моих ванильные снежинки - зима,

i że w marzeniach mych waniliowe śnieżynki- zima
А под шагами босоногими метели и лед.

A pod bosymi stopami zamieć i lód
Он больше никогда из мыслей моих не уйдëт

nigdy wiecej nie opusci myśli mych

И мне не стыдно закричать

nie wstydzę się krzyknać
О том, что это любовь

że to miłość
Его слова на 3 минуты так прожгли мою кровь

Jego słowa na 3 minuty owładnęły mną
Я продолжаю повторять себе, что все хорошо,

staram się sobie powtarzać, że wszystko jest dobrze
Но понимаю, он мне нужен,

rozumiem , potrzebuję go
Нужен ещë.

Potrzebuje wciąż

 

Словарь - słownik

Наверное – na pewno
Рай - raj
Отражение – odbicie, odzwierciedlenie
Цвет - kolor
Голос - głos
Луч –promień
Луч  солнца –promień słońca
Оконный - okienny
Свет - światło
Близко - blisko
Глаза - oczy
не знает про такую как я - nie zna takiej jak ja
мечтa – marzenie ( w języku royjskim marznie jest rodzaju żeńskiego мечтa, w języku polskim nijakiego)
ванильные –waniliowe
шаг - krok
босоногий –bosonogi, bosy
мысль –myśl
стыдно - wstyd
любовь - miłość
прожечь – przepalić , wypalić
Искать - szukać
слышать - słyszeć
казаться – wydawać się
знать -wiedzieć
уйти –pójść, wyjść
Закричать - zakrzyczeć
Повторять - powtarzać
Понимать - rozumieć
Продолжать - kontynuować
 

Упражнение – ćwiczenie


Прослушай несколько раз песню и заполний пустые места  - przesłuchaj kilka raz piosenkę i wypełń brakujące miejsca:


Наверное, это  1......рай  
Искать его..2.............
В предметах .3........... цвета,
И слышать ..4.......... май.

Наверное, это мой рай
В ..5..........оконного света
Так близко ...6.......... небо,
Когда .7..........цвета рай.

И хорошо, что он не знает ..8..........такую как я,
И что в мечтах моих ванильные снежинки - зима,
А под.9........... босоногими метели и лед.
Он больше никогда.10........ мыслей моих 11...........уйдет.

И мне не стыдно 12...........
О том, что это любовь.
Его слова на 3 минуты так 13..........мою кровь.
Я продолжаю повторять себе, что все хорошо,
Но 14...............,он мне нужен,
Нужен еще.

Наверное, это мой рай -
Бродить, срывая букеты.
Так.15......., спасая от ветра,
И врать, что дарят ..16.............

Конечно, если б..17........ ты,
Я не встречала б рассветы
Твоей..18............ планеты,
В которой.19........... мосты.

И.20.............., что он не знает про такую как я,
И что в мечтах моих ванильные снежинки - зима,
А под шагами 21.............метели и лед.
Он больше ..22.............из мыслей моих не уйдет.

И мне не стыдно закричать
О том, что это .23...............
Его слова на 3 минуты так прожгли мою кровь.
Я продолжаю повторять себе, что все .24.................
Но понимаю, он мне нужен

И хорошо, что..25......... не знает про такую как я,
И что 26...................моих ванильные снежинки - зима,
А под шагами босоногими метели и ...27..........
Он .28............никогда из мыслей моих не уйдет.

И мне не стыдно закричать
.29................что это любовь.
Его слова на 3 минуты так прожгли мою кровь.
Я..30.................... повторять себе, что все хорошо,
Но понимаю,.31................ нужен,
Нужен еще.

Odpowiedzi:

1.мой \ 2. Отражение \3.черного\4. В голосе \5. Лучах \6.кажется \7.глаза \8.про\9.шагами\10. Из \11. Не \ 12. Закричать \13. Прожгли \14.понимаю \15. Их\ 16.цветы \17. Не \ 18. Холодной \ 19. Делят \20. Хорошо \21. Босоногими\ 22. Никогда \23. Любовь \ 24.хорошо \25. Он \ 26.в мечтах \27.лед \ 28. Больше \ 29. О том, \ 30.продолжаю \ 31. Он мне

Więcej ćwiczeń z języka rosyjskiego dostępnych jest w Rosyjski CD

© EDUCENTRUM Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć   Polecamy: WOS, Angielski, GeografiaStrony internetowe Warszawa