Język rosyjski - jrosyjski.pl

Darmowy kurs

Zapraszamy na darmowy kurs języka rosyjskiego od podstaw.

Sekty

Почему люди обращаются к сектам, попадают в алкаголь и другие вредные привычки?- dlaczego ludzie zwracają się do sekt, wpadają w alkohol lub inne nałogi?

Секты -sekty

Жизнь не легка, знает об этом каждый, кто хоть раз пержил в своей жизни легкие и те более трудные моменты.
Życie nie jest łatwe, zna o tym każdy, kto choć raz w swoim życiu przeżył łatwe i te bardziej trudne momenty.
Как справиться с несчастем, заботами, когда человеку всë кажется в чëрных красках, а жизнь стаëтся бессмысленной.
Jak poradzić sobie z nieszczęściem, trudnościami, kiedy człowiekowi wszystko wydaje się w czarnych kolorach, ażycie staje się bezsensu?
Несчастный человек, очень часто в легкой способ может попасть под влияние секты-
Człowiek nieszczęśliwy bardzo często w łatwy sposób może znaleźć się pod wpływem sekty.
Секты или сектантские группы существовали еще в отдалённом античном прошлом.
Sekty lub gupy sekciarskie istaniały już w odległych antycznych czasach.
Влияние сект на людей огромно.
Wpływ sekt na ludzi jest ogromny
Особенно это положение распространяется на людей не знакомых с традиционными религиями и позволившими себя воодушевить появляющимися у них во время пребывания в сектах видениями рая.
Szczególnie wpływ sekt rozprzestrzenia się wśród ludzi nie mających pojęcia o tradycyjnych religiach, którzy poprzez przebywanie w sektach dopuszczają by wzbudzono ( wmawiano im) w nich widzenie raju.
Секты оперировали в прошлом и оперируют в настоящее время прежде всего обещаниями исполнения надежд на лучшую жизнь; удовлетворения стремления к гармоническому существованию а также обещанием спасения души после смерти.
Sekty działały i nadal działają przede wszystkim obietnicami spełnienia nadziei o lepszym życiu, osiągnięcia satysfakcji (zadowolenia) harmanii istnenia a także obietnicą wybawienia duszy po śmierci.
На людей, участвующих в сектах, производит особое впечатление появление смысла в их жизни и приобретение ими чувства безопасности.
Ludziom biorącym udział w sektach sugeruje się szczególne wrażenie odnalezienia przez nich sensu życia i sztuczne uczucie bezpieczeństwa.
Гуру рассматривается членами секты как божественная фигура обладающая непререкаемым авторитетом.
Guru jest postrzegany przez członków sekty jako boska postać posiadająca niezaprzeczalny autorytet.
Вербовка в секту происходит без особых затруднений.
Werbunek do sekty odbywa się bez szczególnych problemów.

Что такое религиозная секта?- czym jest sekta?

Это организация, которая провозглашает религиозные цели, но отделяет себя от религиозных конфессий – jest to organizacja, która proklamuje cele religijne, lecz różni się od religijnych wyznań.
Tермин секта  используемый для обозначения религиозной группы, общины или другой подгруппы –terminem sekta określa się grupę religijną, wspólnotę lub inną podgrupę.
Cектоведение связано с понятием  секта– nauka o sektach związana jest z pojęciem sekta
Сектоведение – nauka o sektach
Тоталитарная секта , система сект очень похожа на модель советского общества поэтому еë называют тоталитарной – sekta totalitarna , system sekt jest bardzo podobny do modelu radzieckiego społeczeństwa i dlatego system ten nazywa się totalitarnym
Деструктивный культ- destrukcyjny kult

Кому нужны секты? – komu sa potrzebne sekty?

Секты нужны  тому, кто : sekty są potrzebne temu, kto
Потерял смысл жизни – stracił (utracił) sens życia
Чувствует себя ненужным, несчастным – kto czuje się niepotrzebny, nieszczęśliwy
Не умеет справиться с будней- kto nie potrafi poradzić sobie z dniem codziennym
А также у кого много проблем и забот – a także tym, którzy mają problemy, trudności

Что предлагают религиозные секты?- co proponują sekty religijne?


Религиозные секты помагают заполнить духовый вакуум- sekty religijne pomagają wypełnić duchową pustkę

К чему обращаются религиозные секты?- na co skierowane są sekty religijne?

Религиозные секты обращаются к: - sekty religijne skierowane sa na:
Духовым потребностям человека –duchowe potrzeby człowieka
Поиску смысла жизни –szukanie sensu życia
Вере в бессмертие души –wiarę w nieśmiertelność duszy
Избавлению человека от страдания –uwolnienie człowieka od cierpień
Самосовершенствованию – samodoskonalenie się
Материальные интересы – kwestie materialne
Обогощение элиты за счëт финансовой и физической эксплуатации рядовых членов – wzbogacenie się elity poprzez fizyczne i finansowe wykorzystywanie członków
Завоевание власти – zdobycie władzy

Что проиcходит с человеком в секте?- co dzieje się z człowiekiem będącym w sekcie?

С точки зрения человека попавшего в секту: z punktu widzenia czlowieka znajdującego się w sekcie:
Он видит воинственный свет- widzi on światło boże
Он познаëт „истину” – poznaje „prawdę”
С точки зрения медицины : z punktu widzenia medycyny:
У такого человека развивается болезнь – расстройство личности –człowiek taki choruje na zaburzenie osobowości
Он неспособен самостоятельно принимать решений – jest on niezdolny do samodzielnego podejmowania decyzji
Он легко подвергается другим людям –łatwo ulega wpływom otoczenia
Он переживает страх одиночества – przeżywa strach przed samotnością
Такой человек полностью отказывается от своего Я- taki człowiek w pełni rezygnuje ze swojej indywidualności, ze swojego Ja

Словарь – słownik

 

вредная привычка

nałóg

воодушевить

Wzbudzić zapał, natchnąć czymś

Отдалённый -

 • Отдалённые времена -odległe czasy

 • Отдалённый взгляд - obce spojrzenie

 • Отдалённое сходство -dalekie podobieństwo

 • Отдалённое родство -dalekie pokrewieństwo

 • Отдалённая связь - luźny (daleki) związek

Оперировать - Operować, posługiwać się


 • Оперировать точными сведениями - operować ścisłymi danymi

Гуру

guru

Рассматривать- rozpatrywać

 • он рассматривается- on jest rozpatrywany

Вербовка в секту

Werbunek, zaciąg do sekty

Затруднение -trudność

 • Затруднение в дыхании - trudności w oddychaniu

 • Устранить затруднения -usunąć trudności

 • Встретить затруднения - napotkać trudności

 • Материальные затруднения- kłopoty materialne

 • Выйти из затруднения -wyjść z kłopotu

 • Вывести из затруднения - wyprowadzić z kłopotu

 • Затруднëнность - trudność, utrudnienie

 • Затруднëнность дыхания - trudność w oddychaniu

 • Затруднëнный - utrudniony

 • Затруднительность -trudność, uciążliwość

Секта /секты - sekta / sekty


 • Сектант -sekciarz

 • Сектантка - sekciarka

 • Сектантский -sekciarski

 • Сектантство -sekciarstwo

Организация /организации

organizacja/ organizacje

Провозглашать

proklamować, ogłaszać

Религиозные цели

cele religijne

Цель

cel

Конфессия

wyznanie

Заполнить

wypełnić, zapełnić

Духовый вакуум -duchowa pustka


 • Вакуум - próżnia

 • Духовная потребность -potrzeba duchowa

Бессмертие -nieśmietelność


 • Бессмертник - nieśmiertelnik

 • Бессмертность -nieśmiertelność

 • Бессмертный - nieśmietelny

 • Бессмертная слава - nieśmiertelna chwała

 • Бессмертный подвиг -wiekopomny czyn

Самосовершенствование

samodoskonalenie się

Интерес - zainteresowanie


 • Проявить большой интерес - przejawiać (wykazać) duże zainteresowanie

 • Возбуждать интерес / Вызывать интерес- wzbudzać ( wywoływać ) zainteresowanie

 • Снижать интерес -obniżać zainteresowanie

 • С живым интересом - z żywym zainteresowaniem

 • Без всякого интереса - bez żadnego zainteresowania

 • Без интереса - bez zainteresowania

 • Какой ему интерес? -jaki on może mieć w tym interes?

 • Представлять интерес - być ciekawym, wzbudzać (budzić) zainteresowanie

Материальный - materialny


 • Материальный мир -świat materialny

 • Материальное благосостояние -dostatek materialny

 • Материальные условия - warunki materialne

 • Материальные затруднения - trudności materialne

 • Материальные положение - sytuacja materialna

Обогащать -wzbogacać


 • Обогащаться -wzbogacać się

 • Обогащение -wzbogacenie

Элита -elita

 • Элитарный -elitarny

Счëт -rachunek

 • На счëт -na rachunek

Эксплуатация -eksploatacja, wyzysk


 • Эксплуататор - wyzyskiwacz

 • Эксплуататорский - wyzyskujący

 • Эксплуататирование -wyzyskiwanie

 • Эксплуатировать -wyzyskiwać

Рядовой

zwykły , prosty, szeregowy

Член

członek

Завоевать -zdobyć, podbić, zawojować


 • Завоевание -podbój, zdobycie

 • Завоеватель - zdobywaca

 • Завоевательница -zdobywczyni

 • Завоевательный -zaborczy, zdobywczy

 • Власть - władza

Устанавливаться

ustalać się, wchodzić w zwyczaj

Иерархия

hierarchia

Полное подчинение

pełne poddanie się

Железная дисциплина

żelazna dyscyplina

© EDUCENTRUM Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć   Polecamy: WOS, Angielski, GeografiaStrony internetowe Warszawa