Język rosyjski - jrosyjski.pl

Darmowy kurs

Zapraszamy na darmowy kurs języka rosyjskiego od podstaw.

Zabytki w Rosji

Памятник / памятники - zabytek/ zabytki

Исторические памятники – zabytki historyczne

Архитектурный памятник - zabytek architektoniczny

Заказать экскурсию в...– zamówić wycieczkę po ...

Посещение - zwiedzanie

Посещать -zwiedzać

Посетитель - zwiedzający

Посетить - zwiedzić

Побывать в чужих краях –zwiedzić obce kraje

Оружейная палата – Orużajna pałata

Заказать экскурсию в Оружейную палату- zamówić wycieczkę po Orużajnoj pałacie

В феврале 1986 году открылась после реставрации Оружейная палата – старейший музей в Рoссии, сокровищица уникальных памятников материальной и художественной культуры

W lutym 1986 roku została otwarta po odrestaurowaniu Orużajna pałata- najstarsze muzeum w Rosji, skarbiec unikalnych zabytków materialnej artystycznej kultury.

Реставрация – odnowa, konserwacja

Реставрировать – odrestaurować, odnawiać

Реставратор – konserwator zabytków

Коллекция – kolekcja

Экспозиция - ekspozycja

В новой экспозиции Оружейной палаты представлены отдельные коллекции как :

W nowej ekspozycji Orużajnej pałaty wpełni przedstawione są oddzielne kolekcje jak:

Золотой оклад иконы Троица конца XVI начала XVII – złote obramowanie ikony Trójca z końca XVI i początku XVIII wieku

 

Дрогоценные ткани - drogocenne tkniny

 

Интереснейшим oтделом Оружейной палаты являются залы, где хранится самое большое в мире собрание русских золоиых и серебряных изделий XII начала XX века.

Najbardziej interesującymi pomieszczeniami Orużajnoj pałaty są pokoje, w których chroniony jest największy w świecie zbiór złotych i srebrnych wyrobów XII do XIX wieku.

Пoсетителей поражает многообразие этих великолепных памятников.

Zwiedzających poraża różnorodność tych wspaniałyh zabytków.

Мастера этого периода в совершенстве владели различными техническими приемами украшения драгоценных изделий.

Mistrzowie tego okresu w szczególności władali różnorodnymi technicznymi chwytami upiększania drogocennych wyrobów.

Наиболее ценную часть Оружейной палаты составляют изделия XVI- XVII вв. (веков)

Najcenniejszą częścią kolekcji Orużajnoj pałaty stanowią wyroby z XVI-XVII wieku.

Это был период быстрого роста и укрепления Москвы, вызвавщий мощный подъем русской культуры.

Był to okres szybkiego rozwoju i umocnienia się Moskwy, który spowodował potężny (wybuch) rozwój kultury rosyjskiej.

Почетное место в развитии прикладного искусства принадлежит Кремлю.

Honorowe miejsce w rozwoju sztuki użytkowej zajmuje Kreml.

Сюда со всех концов Русского государства съежались талантливые мастера.

Tu ze wszystkich krańców rosyjskiego państwa zjeżdzali się utalentowani mistrzowie.

Здесь создавалось национальное искусство.

Tu tworzyła się sztuka narodowa.

В кремлевских мастерских изготовлялись разнообразнейшие изделия для русских великих князей и царей.

W kremlowskich pracowanich tworzono różnorodne wyroby dla wielkich rosyjskich kniaziów i carów.

Чтобы показать несметные богатства Русского государства, подчеркнуть могущество своей власти, великие князья и цари окружали себя сказочной роскошью, с блеском и великолепием обставляли дворовый церемониал, торжественные приемы и пиры.

W celu pokazania niewiarygodnie wielkiego bogactwa rosyjskiego państwa, podkreślenia swojej potężnej władzy, wielcy kniaziowie i carowie otaczali się bajkowym( bajecznym) bogactwem, z blaskiem i ze wspaniałościami urządzali dworowe ceremonie , uroczyste przyjęcia, uczty (biesiady)

Самые известные памятники – najbardziej znane zabytki

Шапка Мономаха – Czapka Monomacha

Шапка Мономаха украшенная тoнчайшим узором и драгоценными камнями – Czapka Monomacha ozdobiona delikatnym (subtelnym) wzorem i drogocennymi kamieniami.

Украшенный – ozdobiony, udekorowany

Украшать –ozdabiać, przystrajać, dekorować

Тoнчайший – delikatny, subtelny ( od тонкий )

Узор -wzór

Драгоценный –drogocenny, kosztowny

Шапка Мономаха замечательное произведение восточного искусства XIII-XVI вв( веков), использовалась при венчании на царство всех русских царей до Петра Первого – Czapka Monomacha wspaniałe dzieło sztuki wschodniej XIII – XIV wieku, używana w czasie koronacji na cara wszystkich rosyjskich carów do cara Piotra Pierwszego.

Замечательный –nadzwyczajny, nieprzeciętny, zankomity, wspaniały

Венчаниие -koronacja

Венчаниие на царство – koronacja na cara

Венчаться на царство –koronować się na cara

С шапкой Мономаха связана легенда о преемственной связи между русскими и византийскими императорами – z czapka Monomacha związana jest legenda o dziedzicznej więzi pomiędzy rosyjskimi książętami a bizantyjskimi imperatorami.

Легенда - legenda

Преемственный – dziedziczny

Связь – więź

Преемственная связь –dziedziczna więź

Византийский - bizantyjski

Чащи / чары -czasza, czara,puchar, misa (dla wina)

 

Чащи / чары - самый древний вид русской посуды – najstarszy rodzaj rosyjskich naczyń

Посудa - naczynie

Чащи / чары это низкие , округлые сосуды для питья – są to niskie, okrągłe naczynia do picia

В 1598 году по заказу царицы Ирины кремлевские мастера выполнили целый ряд драгоценных золотых вешей – w 1598 roku na życzenie carycy Iriny kremlowscy mistrzowie stworzyli cały rząd drogocennych rzeczy ze złota.

по заказу – na życzenie, na rozkaz

Кадило – kadzielnica

Потир – kielich używany podczas nabożeństwa

Дискос – naczynie użwane w cerkwi prawosławnej podczas nabożeństwa

Звездицы – także przyrząd służący podczas cerkiewnego nabożeństwa 

памятники Москвы – zabytki Moskwy

Красная площадь - Plac Czerwony

главная и наиболее известная площадь Москвы, расположена в центре города – główny i najbardziej znany plac w Moskwie, położony w centrum miasta

площадь – plac (w języku plac – площадь jest rodzaju żeńskiego, w jęzuku polskim męskiego)

расположени -rozmieszczenie, ulokowanie

Главный универсальный магазин (ГУМ) - Główny Największy sklep (największe centrum handlowe)


крупный торговый комплекс в центре Москвы и один из крупнейших в Европе, выходит главным фасадом на Красную площадь, является памятником архитектуры –wielkich rozmiarów centrum handlowe, znajdujący sie w centrum Moskwyi jeden z największych w Europie, gławną fasadą wychodzi na Plac Czerwony, uważany jest za zabytek architektury

крупный – wielki, ogromny 

торговый – handlowy

Красная площадь – Plac Czerwony

Государственный исторический музей - Narodowe muzeum historyczne


крупнейший национальный исторический музей России, расположенный на Красной площади в Москве – największe narodowe muzeum historii w Rosjii, położony na Placu Czerwonym w Moskwie

Казанский собор в Москве - Sobór Kazański


храм, находящийся на Красной площади в Москве – świątynia znajdująca się na Placu Czerwonym w Moskwie

храм - świątynia

Лобное место - zabytek architektury przedstawiający trybunę otoczoną kamiennym murem


памятник древнерусской архитектуры, находящийся в Москве, на Красной площади – zabytek starożytnej architektury, znajduje się w Moskwie na Palcu Czerwonym

Представляет собой трибуну, окружённую каменной оградой – przedstawia trybunę, otoczoną kamiennym murem

Мавзолей Ленина - Mauzoleum Lenina


памятник-усыпальница Ленина на Красной площади в Москве – zabytek, grobowiec Lenina na Placu Czerwonym w Moskwie

усыпальница - grobowiec

Никольская башня - Nikolskaja Wieża (baszta)


одна из башен Московского Кремля, выходящая на Красную площадь - jedna z wież Kremla na Placu Czerwonym

башя – wieża, baszta

Спасская башня - Spaskaja Wieża (baszta)


одна из 20 башен Московского Кремля, выходящая на Красную площадь – jedna z 20 wież Kremla, wychodzi na Plac Czerwony

Памятник Петру Первому - Pomnik Piotra Pierwszego


Pomnik Piotra Pierwszego
(w języku rosyjskim Памятник łączy się z дательным падежем z celownikiem dlatego Памятник Петру Первому a w języku polskim pamiętnik Piotra pierwszego)

© EDUCENTRUM Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć   Polecamy: WOS, Angielski, GeografiaStrony internetowe Warszawa